Zdobądź z nami Ślężański Olimp!
Termin biegu przełożony
Sobótka 30.05.2020 29.05.2021
ZAPISZ SIĘ

Regulamin


XXVI BIEG GÓRSKI NA ŚLĘŻĘ

MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW

W BIEGU GÓRSKIM NA KRÓTKIM DYSTANSIE

MISTRZOSTWA GMINY SOBÓTKA W BIEGU GÓRSKIM

www.biegnasleze.pl

CEL:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

ORGANIZATOR:

Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce,

 1. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka
  tel. 71 3162 355, e-mail: stadion@soksir.sobotka.pl

Klub Biegacza Sobótka  e-mail: szef@antex.pl

BIURO ZAWODÓW:

Biuro organizacyjne zawodów będzie się znajdować na stadionie w Sobótce, tel. 71 3162 355, stadion@soksir.sobotka.pl, biuro@soksir.sobotka.pl

TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się 18. maja 2019 roku na stokach Masywu Ślęży. Start w pobliżu Stadionu w Sobótce, Aleja Św. Anny 12, o godz. 11:00 – kobiety, o 11:10 – mężczyźni. Trasa długości 5,0 km, przewyższenie + 530 m – 35 m prowadzi drogą polną w pobliże Przełęczy pod Wieżycą i dalej żółtym szlakiem przez szczyt Wieżycy. Meta znajduje się na Ślęży, obok schroniska.

LIMIT CZASU:

Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy – 90 minut.

UCZESTNICTWO I OPŁATA STARTOWA:

Uczestnikiem zawodów może być każdy miłośnik biegania, który ukończy 14 lat do 31 grudnia 2019 roku.

Opłata startowa wynosi:

45 zł do 30 kwietnia 2019 roku.

55 zł od 1 do 10 maja 2019 roku.                                                                          

Należność płatna na konto Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka; Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie O/Sobótka, nr konta:

60 9574 1015 2003 0200 0217 0102

Po 10 maja opłata wynosi 60 zł i można jej dokonać WYŁĄCZNIE w dniu zawodów gotówką w biurze organizacyjnym.

Z opłaty startowej zwolnione są kategorie: K-60 i M-70.

Koszulka z materiału technicznego jest dodatkowo płatna w wysokości 30 zł. Trzeba zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Zadeklarowanie koszulki jest możliwe do 30.04.2019.

Wymagane są badania lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w biegu, a w przypadku ich braku uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod warunkiem złożenia podpisu na karcie zgłoszenia przez ich ustawowego opiekuna (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101, poz.1095).

Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić z przodu tak, aby były widoczne podczas całego biegu. Zawodnicy bez numerów startowych lub z numerami umieszczonymi niezgodnie z regulaminem nie zostaną sklasyfikowani.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane będą przez internet na stronie www.maratonypolskie.pl do 10 maja 2019 r. lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów w godz.8:00-10:30.

KLASYFIKACJE:

W Mistrzostwach Polski sklasyfikowane zostaną wyłącznie osoby posiadające licencję PZLA ważną na 2019 rok. Udział w Mistrzostwach Polski wymaga odbrębnego zdłoszenia na https://starter.pzla.pl/?Typ=1 W Mistrzostwach Polski przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

W Biegu Górskim na Ślężę przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

K14 – roczniki 2005-2003

K17 – roczniki 2002-2000

K20 – roczniki 1999-1990

K30 – roczniki 1989-1980

K40 – roczniki 1979-1970

K50 – roczniki 1969-1960

K60 – roczniki 1959 i starsze

M14 – roczniki 2005-2003

M17 – roczniki 2002-2000

M20 – roczniki 1999-1990

M30 – roczniki 1989-1980

M40 – roczniki 1979-1970

M50 – roczniki 1969-1960

M60 – roczniki 1959-1950

M70 – roczniki 1949 i starsi

W mistrzostwach Gminy Sobótka przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Organizator może zarządać okazania dowodu zameldowania na terenie gminy Sobótka

NAGRODY:

W mistrzostwach Polski – medale dla 3 pierwszych kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w Biegu Górskim na Ślężę – nagrody finansowe za miejsca 1-6.

Kategorie wiekowe – puchary dla trzech pierwszych osób oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Mieszkańcy Gminy – nagrody finansowe dla trzech pierwszych osób.

Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz.14:30 przy Biurze Zawodów.

Po dekoracji wśród obecnych uczestników Biegu zostanie wylosowana nagroda.

RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce ul. F. Chopina 25, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z Administratorem:

stadion@soksir.sobotka.pl

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: rodo@apawlowicz.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia czynności związanych z organizacją XXVI Biegu Górskiego na Ślężę : przeprowadzenia zapisów,

kontaktowania się z Panią/Panem, przesyłania Pani/Panu informacji, uczestnictwa, zapewnienia bezpieczeństwa i opieki medycznej, wykonania i publikacji fotografii z wydarzenia, rozliczeń finansowych, ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń, a także do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych.

 

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) ora z inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi.

 

 1. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
 2. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);
 3. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.);
 4. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);
 5. numer rachunku bankowego;
 6. wiek;
 7. wizerunek;

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

 

 1. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
 2. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
 3. podmiotów współpracujących z Organizatorem;
 4. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w szczególności na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania, organom kontrolnym, organom administracji publicznej.
 2. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

 

 1. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych

przypadkach, w tym profilowania;

 1. przenoszenia danych osobowych;
 2. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności związanych z profilowaniem.

 

 1. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. A RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie przed i po imprezie. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Ewentualne protesty należy zgłaszać do 15 minut po wywieszeniu pierwszych nieoficjalnych wyników. Protesty będą rozpatrywane na miejscu. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 zł, W przypadku pomyslnego rozpatrzenia protestu kaucja zostanie zwrócona.

Organizator zapewnia transport wierzchniej odzieży na szczyt Ślęży. Worki z odzieżą należy oddać do samochodu podstawionego przez Organizatora nie później niż 30 minut przed startem.

Trasa nie jest zamknięta dla ruchu turystycznego. Po ukończeniu biegu zawodnicy schodzą czerwonym szlakiem na Stadion w Sobótce. Depozyt, przebieralnia i toalety znajdują się w budynkach Stadionu.

Nie zezwala się na udział w biegu z kijkami (trekingowymi, nordic walking, narciarskimi itp.)

Dyrektor Biegu

Wojciech Kacperski