Zdobądź z nami Ślężański Olimp!
Termin biegu przełożony
Sobótka 30.05.2020 29.05.2021
ZAPISZ SIĘ

Regulamin


R E G U L A M I N
1 4 . P Z L A M I S T R Z O S T W A P O L S K I S E N I O R Ó W
W B I E G U G Ó R S K I M N A K R Ó T K I M
D Y S T A N S I E

1. Kierownictwo
Polski Związek Lekkiej Atletyki.

2. Termin i miejsce
29 maja 2021 – masyw góry Ślęży. Al. Św. Anny 12, 55-050 Sobótka.

3. Gospodarz
Sobótka – www.sport.sobotka.pl

4. Organizator
Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Al. Św. Anny 12, 55-050 Sobótka.
e-mail: biuro@sport.sobotka.pl, tel. 713 162 355.

5. Współorganizatorzy
Klub Biegacza Sobótka – Panas Półmaraton Ślężański.

6. Warunki uczestnictwa
Do startu w 14. PZLA Mistrzostwach Polski Seniorów w Biegu Górskim na Krótkim Dystansie prawo startu mają wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej z rocznika 2003 i starsi posiadający ważną na sezon 2021 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
Start w 14. PZLA Mistrzostwach Polski Seniorów w Biegu Górskim na Krótkim Dystansie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

7. Program
Rywalizacja w 14. PZLA Mistrzostwach Polski Seniorów w Biegu Górskim na Krótkim Dystansie odbędzie się z podziałem na płeć na następujących dystansach:

Godzina startu Płeć Dystans Przewyższenie
11:00 Kobiety 5 km + 530 m – 35 m
11:10 Mężczyźni 5 km + 530 m – 35 m

8. Trasa
Start: obok stadionu w Sobótce.
Meta: na szczycie Ślęży. Pomiar czasu (meta) czynny będzie do godz.12:10.
Mapka trasy dostępna na stronie internetowej: www.biegnasleze.pl
9. Zasady rozgrywania konkurencji
Rywalizacja w 14. PZLA Mistrzostwach Polski Seniorów w Biegu Górskim na Krótkim Dystansie odbędzie się
z podziałem na płeć bez podziału na kategorie wiekowe.

10. Nagrody w Mistrzostwach Polski
Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale.

Dodatkowe nagrody finansowe za miejsca 1-6 zabezpieczone przez organizatora zgodnie z regulaminem 27. Biegu Górskiego na Ślężę: 600-500-400-300-200-100 zł jednakowe w kategoriach kobiet i mężczyzn.

11. Zgłoszenia
Do 14. PZLA Mistrzostw Polski Seniorów w Biegu Górskim na Krótkim Dystansie obowiązuje wyłącznie System STARTER PZLA.
System zgłoszeń otwarty będzie od dnia 30 kwietnia 2021, do godziny 20:00 w dniu 22 maja 2021.
Dopuszczenie do startu zawodnika zgłoszonego po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody PZLA.
Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres mistrzostwapolski@pzla.pl z załączonym potwierdzeniem dokonania płatności za zgłoszenie po terminie, w wysokości 500 zł. Przesłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania płatności nie zobowiązuje PZLA do wyrażenia zgody na start zawodnika zgłoszonego po terminie. W przypadku niedopuszczenia zawodnika do startu opłata za zgłoszenie po terminie nie będzie zwracana.

12. Weryfikacja – potwierdzenia i skreślenia
Na 14. PZLA Mistrzostwach Polski Seniorów w Biegu Górskim na Krótkim Dystansie będzie prowadzona tradycyjna weryfikacja w terminie wskazanym przez organizatora.
Potwierdzenie lub skreślenie zawodników należy dokonać w biurze zawodów, które znajduje się na stadionie w Sobótce, Al. Św. Anny 12 i będzie czynne w dniu zawodów w godz. 7:30 – 10:15.

Klub potwierdzając start zawodnika w zawodach oświadcza, że:

 • zawodnik jest zdrowy i w dniu potwierdzenia udziału w zawodach nie ma objawów COVID-19,
 • zawodnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą
 • podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed udziałem w zawodach,
 • zawodnik został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa
 • w zawodach sportowych w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19.

13. Zasady finansowania
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.
Koszt pakietu startowego: 60,00 zł.

Każdy uczestnik w ramach opłaty za pakiet startowy otrzyma pamiątkowy medal, opaskę biegową, plecak i napój. Poza tym w ramach pakietu startowego organizator przewozi wierzchnie odzienie uczestników na
metę. Wierzchnie odzienie należy włożyć do worka dostarczonego przez organizatora i oddać do pojazdu oznakowanego META stojącego obok biura zawodów do godz.10:15.

Opłatę za pakiet startowy należy uiścić na konto Ślężańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 46 9574 1015 2003 0212 4610 0003.

Zgłoszenie zawodnika po terminie wiążę się z opłatą karną w wysokości 500 złotych, wpłacone na konto:
PZLA: 30 1240 6247 1111 0010 1836 8892.

14. Noclegi i wyżywienie
Organizator mistrzostw nie będzie pośredniczył w organizacji noclegów i wyżywienia dla zainteresowanych startem w 14. PZLA Mistrzostwach Polski Seniorów w Biegu Górskim na Krótkim Dystansie.

15. Inne

 • Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszego regulaminu.
 • Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że:
  ❖ zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach lub z udziału w ceremonii dekoracji medalowej,
  ❖ zapoznał się z informacją organizacyjną oraz techniczną i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  Nieprzestrzeganie ujętych w informacji organizacyjnej i technicznej zasad może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach,
  ❖ wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video, a także publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach oraz w internecie przez Polski Związek Lekkiej Atletyki,
  ❖ jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma objawów COVID-19,
  ❖ nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed udziałem w zawodach,
  ❖ został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa w zawodach sportowych w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.).
 • Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
 • Zawodnicy startujący w 14. PZLA Mistrzostwach Polski Seniorów w Biegu Górskim na Krótkim Dystansie zobowiązani są do występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski).
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zawodów w dniu zawodów z przyczyn od niego niezależnych lub zagrażających bezpiecznemu przeprowadzeniu rywalizacji.

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ostateczna decyzja w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie „14. PZLA Mistrzostwach Polski Seniorów w Biegu Górskim na Krótkim Dystansie” należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki